Историјски архив Бела Црква је установа из области културе од општег значаја, која врши:

  •  заштиту архивске грађе и регистратурског материјала ван Архива ради евидентирања добара која уживају претходну заштиту у смислу Закона о културним добрима,
  •  стручни надзор над архивирањем, чувањем, стручним одржавањем и одабирањем архивске грађе и регистратурског материјала који се налази ван Архива и предлагање, односно преузимање законом утврђених мера за отклањање нађених недостатака у погледу заштите, чувања  и одржавања архивске грађе,
  • преузимање, чување и одржавање архивске грађе,
  • сређивање и обраду архивске грађе, као и израду информативних средстава,
  •  истраживање архивске грађе,
  •  коришћење архивске грађе за потребе правних и физичких лица,
  •  објављивање одабране архивске грађе односно резултата истраживања,
  •  изложбену делатност као и организовање или учествовање у пригодним облицима културно-образовне делатности,
  •  предузимање мера техничке заштите архивске грађе и регистратурског материјала,
  • управне и опште послове Архива.

 

Рад Архива је доступан јавности у складу са Законом и другим прописима.

Територијална надлежност Историјског архива Бела Црква обухвата општине Вршац, Пландиште и Бела Црква.